انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان 

نوازندگان :

تنبک : مجید طریقی 

سنتور و تار باس : رویا باقرزاده

ویلن آلتو :‌مصطفی حمیدیان 

فلوت :‌ مهدی احمدی

پیانو : نگار قاسمی 

تار و سه تار :‌علیرضا احمدی