انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان 

نوازندگان :

تنبک : مجید طریقی 

سنتور و تار باس : رویا باقرزاده

ویلن :‌محمد خدادادی

همخوان و کر : آرمینا عبدی