ملودی قدیمی ترکی تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تارباس سنتور و تنظیم : محسن غلامی سنتور و تار باس : رویا باقرزاده انتشار از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان