آلبوم باد صبا تار نوازی آرش سالمی انتشار از موسسه فرهنگی هنری آ.ای برگریزان 

با شماره مجوز ارشاد 14012055-3000031 و ثبت کتابخانه ملی : 39078و