1 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب . تنظیم برای دو سنتور  و اجرا محسن غلامی 2 _ قطعه پاییز .تکنوازی سنتور.تنظیم و اجرا محسن غلامی.انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز4019_1397 و کتابخانه ملی  22786و 3 _ قطعه موج . همنوازی دو سنتور در  دشتی.تنظیم و اجر محسن غلامی. با شماره مجوز 3767-1397.کتابخانه ملی : 22756و 4 _  تصنیف قدیمی یه گل داشتم تنظیم محسن غلامی.شماره مجوز4056_1397 و کتابخانه ملی  22836و 5 _ ترانه صمد .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4546_1397 و کتابخانه ملی  23133و  6 _ تصنیف قدیمی زندگی آی زندگی .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4545_1397 و کتابخانه ملی  23132و  7 _ قطعه فراق .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .شماره مجوز4543_1397 و کتابخانه ملی  23131و  8 _ تصنیف قدیمی نفرین بر مستی .تنظیم : محسن غلامی.سنتور : رویا باقرزاده .شماره مجوز4766_1397 و کتابخانه ملی  23131 و  9 _ قطعه آوازی یاد دوست .تکنوازی سنتور محسن غلامی .شماره مجوز4717_1397 و کتابخانه ملی  23249 و  10 _ قطعه خاطره . همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک . تنظیم و اجرا محسن غلامی.شماره مجوز 4718_1397 و کتابخانه ملی  23250 و  11 _ تصنیف فریاد بی اثر.آهنگ و تنظیم محسن غلامی.آواز وتنبک مجید طریقی.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۴۷۶۵ و کتابخانه ملی ۲۳۳۵۵و 12 _ تصنیف قدیمی سوز عاشقی.تنظیم برای سنتور محسن غلامی.اجرا رویا باقرزاده.شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۷-۵۱۳۷ و کتابخانه ملی ۲۳۵۲۳و 13 _ آواز نوا.همنوازی دو سنتور.محسن غلامی.شماره مجوز وزارت ارشاد  ۱۳۹۷-۵۰۵۸ و کتابخانه ملی ۲۳۵۱۷و 14 _ دیلان . همنوازی سنتور با ساز های الکترونیک.آهنگ و تنظیم محسن غلامی 15 _ قطعه گرایلی برگرفته از ردیف موسیقی ایرانی.تنظیم برای دو سنتور محسن غلامی 16 _ قطعه کوچک جنگلی اثر محمد میرزمانی . همنوازی سنتور و ارکستر زهی شماره مجوز وزارت ارشاد ۱۳۹۸-۱۰۰۸ و کتابخانه ملی ۲۴۱۵۵و 17 _تصنیف اشک مهتاب.اثر حسن یوسف زمانی . تنظیم ارکستر محسن غلامی . آواز : صادق میرزا شماره مجوز ارشاد 1849-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24662و 18 _ ترانه مازندرانی لیلا خانم . تنظیم محسن غلامی.با صدای مهرداد جلیلی 19_ تصنیف مازندرانی بانو جان . با صدای سشلیمان عمران . تنظیم محسن غلامی 20 _ترانه مازندرانی لیلی جان با صدای سلیمان عمران . تنظیم ارکستر محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5070-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24647و 21 _  ترانه مازندرانی بوریم کوه بر اساس ملودی دریا او دره .با صدای مجید طریقی تنظیم ارکستر : محسن غلامی . شماره مجوز ارشاد 5069-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 26646و 22 _ تصنیف غروب .ملودی و آواز کامبیز عبدل زاده . تنظیم ارکستر : محسن غلامی 23 _تصنیف مازندرانی دریا او دره . تنظیم ارکستر محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 1070-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28364و 24 _ خلوت دل . تکنوازی سنتور محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 78-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 27377و 25 _ تنهایی . تکنوازی سنتور محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 79-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 27378و 26 _ قطعه فولکوریک مازندرانی «طاهره سنگسری» با صدای سلیمان عمران و تنظیم محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1172-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28623و

27 _تصنیف شکوه با صدای مصطفی وقاری.آهنگ و تنظیم :محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 1296-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28818و 28 _ تصنیف گیلانی زواردیدن با صدای شاهر شیردوست .و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 1394-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 28804و 29 _ تصنیف «یار آمد» با صدای ابراهیم یوسفی‌نژاد و تنظیم محسن غلامی 30 _ تصنیف قدیمی سیاهی شب .آواز ابراهیمی یوسفی نژاد.تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 3681-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 30325و 31 _ تصنیف قدیمی خاطر آسوده تنظیم محسن غلامی و با صدای صادق میرزا.همخوان آرمینا عبدی شماره مجوز ارشاد 2268-1399 و ثبت کتابخانه ملی : 29439و 32 _ آهنگ سکوت اثر حسین بهروزی نیا . تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 205-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 32895و  33 _ تصنیف بهار دلنشین. تنظیم برای سنتور و گیتار و تار باس : محسن غلامی شماره مجوز ارشاد  2084-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 34217و 34 _ باران . همنوازی سنتور و تنبک و تار باس با گروه کر .آهنگ و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد  2938-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 34923و 35 _تصنیف مازندرانی لیلی تنها. آواز : سلیمان عمران.تنظیم : محسن غلامی شماره مجوز ارشاد  3099-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35170و 36 ـ قطعه بی کلام افسون . آهنگ و تنظیم :‌ محسن غلامی شماره مجوز ارشاد  3100-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35085و 37 _تصنیف گیلانی اوی لیلی با صدای شاهرخ شیردوست شماره مجوز ارشاد 4107-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36011و 38  ـ قطعه عبور با صدای حسین رودگر آملی شماره مجوز ارشاد 4331-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36267و 39 ـقطعه دریا طوفان با صدای شاهرخ شیردوست و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد 4109-1400 و ثبت کتابخانه ملی : 36012و 40 ـ تصنیف مازندرانی مینا با صدای مهرداد جلیلی و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد3909 -1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35917و 41 ـ تصنیف مازندرانی  مهربانی با صدای رشید بابازاده ( عمو یادگار )  و تنظیم محسن غلامی شماره مجوز ارشاد3908 -1400 و ثبت کتابخانه ملی : 35916و 42 ـ قطعه گفتگو . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی 43 ـ قطعه وصال . دو نوازی دو سنتور اجرا و تنظیم محسن غلامی 44 ـ قطعه موج دو نوازی دو سنتور .تنظیم و اجرا محسن غلامی 45 _ تصنیف مازندرانی گل من با صدای مهرداد جلیلی .تنظیم محسن غلامی 46 _ تصنیف آتش دل با صدای سلیمان عمران  .تنظیم محسن غلامی 47 _  قطعه  سر مست.همنوازی سنتور ، گیتار ، تارباس ، تنبک و درامز .آهنگ و تنظیم محسن غلامی  48 _تصنیف مازندرانی آی نوونه جان نوونه.تنظیم و اجرای از محسن غلامی 49 _رقص مضراب.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.محسن غلامی.مجید طریقی 50 _رقص بهار.همنوازی سنتور و تنبک و درامز.اثر محسن غلامی.مجید طریقی 51 _پای کوبان.آهنگ و تنظیم محسن غلامی.همنوازی سنتور و تنبک و عود و درامز 52 _ فردا تو می آیی.تنظیم ارکستر و درامز : محسن غلامی 53 _ ملودی قدیمی ترکی.تنظیم برای همنوازی ۵ سنتور و تار باس: محسن غلامی 57 _ تصنیف قدیمی افسون سخن تنظیم برای همنوازی دو سنتور و تنبک : محسن غلامی 58 _ تصنیف قدیمی نرگس مست تنظیم برای سنتور و تار باس و تنبک : محسن غلامی 59 _ تصنیف قدیمی در فکر تو بودم تنظیم برای سنتور و تار باس و تنبک : محسن غلامی 60 _  قطعه شیدایی اثر محسن غلامی همنوازی سنتور و تار باس و تنبک