آلبوم نسیم بهار تار نوازی آرش سالمی انتشار از موسسه فرهنگی هنری آ.ای برگریزان 

با شماره مجوز ارشاد 000031-14012056 و ثبت کتابخانه ملی : 39077و