آواز نوا.همنوازی دو سنتور.محسن غلامی

شماره مجوز وزارت ارشاد  ۱۳۹۷-۵۰۵۸ و کتابخانه ملی ۲۳۵۱۷و

دانلود این اثر از اینجا 

http://mohsengholami.ir/fa/?download=%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d9%87%d9%85%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c