قطعه خاطره . همنوازی سنتور با سازهای الکترونیک . تنظیم و اجرا محسن غلامی.شماره مجوز 4718_1397 و کتابخانه ملی  23250 و 

دانلود این قطعه از اینجا و یا وب سایت محسن غلامی با لینک : 

mohsengholami.ir