ترانه صمد .همنوازی دو سنتور  .تنظیم و اجرا : محسن غلامی .انتشار توسط موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان با شماره مجوز4546_1397 و کتابخانه ملی  23133و 

دانلود و خرید این اثر از اینجا و یا لینک :

http://mohsengholami.ir/fa/?page_id=3488