آلبوم شب عاشقان بیدل تار نوازی آرش سالمی انتشار از موسسه فرهنگی هنری آ.ای برگریزان 

با شماره مجوز ارشاد  300003114012057- و ثبت کتابخانه ملی : 39076و