تصنیف نرگس مست.تنظیم برای سنتور و تار باس و تنبک : محسن غلامی

نوازندگان : تنبک : مجید طریقی تار باس : رویا باقرزاده سنتور : محسن غلامی

انتشار این اثر از موسسه فرهنگی هنری آوای برگریزان