تصنیف مازندرانی بانو جان با صدای سلیمان عمران.تنظیم ارکستر محسن غلامی

شماره مجوز ارشاد 1899-1398 و ثبت کتابخانه ملی : 24667و
گروه کر :
رویا باقرزاده.طراوت توکلی. محسن غلامی
سنتور : رویا باقرزاده
تنبک : مجید طریقی
دانلود کامل فایل صوتی از وب سایت محسن غلامی : mohsengholami.ir