آلبوم  قصه شمع  تار نوازی آرش سالمی انتشار از موسسه فرهنگی هنری آ.ای برگریزان 

با شماره مجوز ارشاد 3000031-14013761 و ثبت کتابخانه ملی : 39551و